DHARMA

OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA!